พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY
ข่าวสารอื่นๆ
 • ประชุมพรรคพลังสหกรณ์

  จ.เพชรบูรณ์
  20 เมษายน 2555

 • งานพิธีพุทธาภิเษกพระวันเสาร์

  วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร
  05 พฤษภาคม 2555

 • ประชุมใหญ่ชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

  โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
  15 มิถุนายน 2555

 • งานเลี้ยงพรรคพลังสหกรณ์

  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  15 มิถุนายน 2555

 • พรรคพลังสหกรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดพรรคพลังสหกรณ์

  โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
  15 มิถุนายน 2555

เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์


 ขั้นตอนในการสมัคร

๑.ดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์

๒.กรอกใบสมัคร ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ และลงชื่อในใบสมัคร 

๓.สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ

๔.ชำระค่าบำรุงสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์  รายปี ๕๐ บาท  รายตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท  ชำระโดยโอนเงินผ่านเข้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ชื่อบัญชี  พรรคพลังสหกรณ์  เลขที่ ๔๙๓-๐-๖๒๖๓๑-๕ หรือ ชำระเป็นเงินสด ณที่ทำการพรรคพลังสหกรณ์

๕.จัดส่งเอกสารทางอีเลคโทรนิค  Email : nopparat100@hotmail.com