พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY

นโยบายพรรคพลังสหกรณ์(ตามข้อบังคับพรรค พ.ศ.๒๕๖๑)

 

ด้านการเมือง

 1. สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจากประชาชน

 2. สนับสนุนให้ประชาชนฐานรากดำเนินชีวิตตามวิถีสหกรณ์ โดยการจัดตั้งสหกรณ์ในทุกตำบล ๑ ตำบล ๑ สหกรณ์ และจัดระบบใช้ที่ดินให้สมประโยชน์มากที่สุดโดยการจัดตั้งสหกรณ์ในที่ดินสปก./ภทบ๕ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

 3. สนับสนุนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบราชการให้ใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 4. สนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงสหกรณ์ หรือ จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมกิจการสหกรณ์ บริหารโดยรัฐฯ เพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตของชุมชนสหกรณ์ และชุมชนเมือง

 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

 1. ป้องกันและปราบปรามกำจัดยาเสพติดอย่างรุนแรงและเด็ดขาด

 2. .กระจายอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการในทุกเรื่อง (ยกเว้นนโยบายทางการเงินการคลัง นโยบายด้านการต่างประเทศ นโยบายด้านความมั่นคง)

 3. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ในการบริหารราชการแผ่นดิน.

 

ด้านกฎหมาย

ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กระบวนการต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศ และเกิดความเป็นธรรมในสังคมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมสูงสุด

 

ด้านกระบวนการยุติธรรม

 1. ทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมสูงสุด

 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกระบวนยุติธรรม ให้เอื้อต่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นระบบเดียวกัน และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม

 

ด้านการศึกษา

 1. ส่งเสริมการศึกษาเชิงวิชาชีพ และสนับสนุนให้ทำงานระหว่างเรียนจนจบการศึกษา

 2. สนับสนุนให้มีการเรียนฟรีทุกระดับ จนถึงระดับปริญญาตรี

 3. สนับสนุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยมีเงื่อนไขการชำระคืน

 4. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 5. สนับสนุนการผลิตบุคลากรรองรับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน.

 

ด้านเศรษฐกิจ

 1. สนับสนุนงบประมาณโดยรัฐ ให้กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ พัฒนายกระดับคุณภาพนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ด้านชายแดน

 3. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซียน

 4. พัฒนาผู้ประกอบการ SME และสนับสนุนแหล่งทุนอย่างต่อเนื่อง

 5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกร ปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชทดแทนพลังงานต่างๆ

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. พัฒนาส่งเสริม และรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรของชาติ เช่น แหล่งน้ำมัน แหล่งแร่ธาตุ แหล่งประมง แหล่งน้ำ ป่าไม้ ที่ดินสาธารณะประโยชน์

 2. ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และไม่เป็นธรรมกับชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทต่าง ๆ ของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วน ร่วมในการกำหนดทิศทางของชุมชนโดยชุมชนอย่างแท้จริง

 

ด้านสาธารณะสุข

 1. จัดระบบสาธารณะสุข สถานพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง

 2. สนับสนุนโครงการ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ให้ประชาชนเข้าถึงยา และสถานพยาบาลอย่างทั่วถึง

 3. สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้พื้นที่สำหรับผลิตอาหารปลอดภัยอำเภอละ๑ แห่ง

 

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี่สารสนเทศ

พัฒนาด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงาน เช่น กระบวนการยุติธรรม ให้ เอื้อต่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นระบบเดียวกัน และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรมได้ อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม

 

ด้านสังคม

 1. สนับสนุน และส่งเสริมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบวิถีสหกรณ์ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ

 3. สนับสนุนให้พืชกระท่อม และกัญชา เป็นยารักษาโรค หลุดพ้นจากบัญชียาเสพติดเพราะมีประโยชน์มากกว่าโทษ

 4. จัดระบบ หรือจำแนกประเภทที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และสามารถนำที่ดินที่ครอบครอง หรือทำประโยชน์ไปแปลงเป็นทุนได้เรียกว่าแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

 5. อาสาสมัครด้านต่าง ๆ ที่ราชการคัดเลือกแต่งตั้งสมควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

 

ด้านต่างประเทศ

เสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

 

(นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง)

หัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์