พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY

 

สมัครสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์

 

แบบเสื้อพรรคพลังสหกรณ์

  

 

การรับสมัครสมาชิกพรรคพลัง

1 ใช้แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์พรรคพลังสหกรณ์กำหนด (สามารถดาวโหลดได้)

2 กรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้คือ

(1) ชื่อ - จริง
(2) เบอร์โทรศัพท์
(3 ) บัตรประชาชน

(4) การชำระค่าดูแลสมาชิกรายปีไม่น้อยกว่า 50 บาทหรือตลอดชีพไม่น้อยกว่า 2,000 บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 621-0-52635-7

 

 

รายชื่อสมาชิก

ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์ ณ 18 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด รายชื่อ สมาชิกพรรค 30 ก.ย. 62

สมัครสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์

1.1 ข้อมูลส่วนตัว

นาย นางสาว นาง

1.2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

1.3 เอกสารประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารต่างๆ หากต้องการถ่ายด้วยกล้องมือถือ กรุณาถ่ายจากสำเนาเอกสารขนาด A4 พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ระบบรองรับไฟล์ jpg หรือ png

ขอรับรองว่า มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา ๙๘ (๑)ติดยาเสพติดให้โทษ (๒)เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต (๔)เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑)เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช (๒)อยู่ในระหว่างถูก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ หรือ (๔)วิกลจริตหรือจิตฟื่นเฟือนไม่สมประกอบ (๕)อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (๖)ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังโดยหมายของศาล (๗)เคยได้ รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ (๘)เคยถูกสั่ง ให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ (๙)เคย ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษ จำคุกเพราะกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๑๐)เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงาน ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ เจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและในการเลือกตั้ง (๑๔)เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน สองปี (๑๖)เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ (๑๗)อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือ (๑๘)เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น หรือยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าถ้อยแถลง คำตอบ และเอกสารประกอบคำขอสมัครสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์นี้ เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริง หรือปกปิดข้อความที่ควรแจ้งให้พรรคพลังสหกรณ์ทราบ พรรคอาจจะปฏิเสธคำขอนี้หรือเมื่อข้าพเจ้ามีสมาชิกภาพแล้ว พรรคอาจจะเพิกถอนสมาชิกภาพของข้าพเจ้า โดยพรรคไม่ต้องคืนเงินค่าบำรุงพรรคให้แก่ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ตามระเบียบที่พรรคกำหนด