พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY

พรรคพลังสหกรณ์ (พพส.)

พรรคพลังสหกรณ์

สำนักงานใหญ่พรรคเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๐ ต. คลองขลุงอคลองขลุงจกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐๐๐๐๐ 

โทร๐๘๖-๔๔๐ ๗๖๔๖ 

โทร ๐๘๑-๑๑๕๑๕๕๑๑๑

พลังสหกรณ์สร้างชาติ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรือง

นโยบายฉบับย่อ

1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ (อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรค)

2. จัดระบบใช้ที่ดินให้สมประโยชน์

มากที่สุดโดยการช่วยเหลือสหกรณ์ในที่ดินสปก / ภทบ ๕ และพื้นที่ป่าเถื่อน

3 การขอกระทรวงสหกรณ์หรือสำนักงานคณะกรรมการ

4. ส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรสนับสนุนงบประมาณโดยรัฐให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์พัฒนายกระดับคุณภาพ

5. สนับสนุนการศึุกษาเรียนฟรีทุกระดับระดับปริญญาตรี