พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY

 

 

   พรรคพลังสหกรณ์

 

พลังสหกรณ์สร้างชาติ 

 

ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรือง   

สำนักงานใหญ่พรรคพลังสหกรณ์
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๐ ตำบลคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
086-4407646, 081-1151551
หัวหน้าพรรคนายอดิศักดิ์ฟักแฟง
เลขาธิการพรรคนายนพรัตลำเนาครุฑ
 
 

สำนักงานสาขาพรรคลำดับที่ ๑ จ. กำแพงเพชร 

๑/๑ หมู่ ๑๐ (ห้องเบอร์ ๒) ต. คลองขลุงอคลองขลุงจกำแพงเพชร 
088-2783495
หัวหน้าสาขาพรรค   ลำดับที่ ๑ นายทวิรวัฒน์  บัวขาว
 

สำนักงานสาขาพรรคลำดับที่ ๒ จ. สุพรรณบุรี 

๙๔/๑ หมู่ ๕ ต. บางตาเถรอสองพี่น้องจสุพรรณบุรี 

065-6437772 
หัวหน้าสาขาพรรค   ลำดับที่๒  นายประทวน  เพ็ชรสีงาม 
 
สำนักงานสาขาพรรค  ลำดับที่ ๓ จ. นครศรีธรรมราช
๑๘๘/๑ หมู่ ๔ ต. ควนกรดอทุ่งสงจนครศรีธรรมราช
หัวหน้าสาขาพรรค  ลำดับที่ ๓ นายวิชาญ  รัตนบุรี
 
สำนักงานสาขาพรรคลำดับที่ ๔ จ. นราธิวาส
๑๒๒๒๒๕/๑ หมู่ ๑๑ ต. ลำภูอเมืองจนราธิวาส
หัวหน้าสาขาพรรค    ลำดับที่ ๔ นายประสงค์  ศรีสวัสดิ์
 
สำนักงานสาขาพรรค   ลำดับที่ ๕ จ. เลย
๑๔๑ หมู่ ๗ ต. หนองบัวอภูเรือจเลย
หัวหน้าสาขาพรรค  ลำดับที่ ๕ นายวิฑิต  ทิวทัศน์
 
สำนักงานสาขาพรรค   ลำดับที่ ๖ จ. ตาก
๓๓๓ หมู่ ๔ ต. เชียงทองอวังเจ้าจตาก
หัวหน้าสาขาพรรค   ลำดับที่ ๖ นายชเลศวร  ฟักแฟง 
 
 

 

ข่าวสารและกิจกรรม
 • พรรคพลังสหกรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดพรรคพลังสหกรณ์

  โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
  15 มิถุนายน 2555

 • กิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

  ห้องประชุมของสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด
  19 กันยายน 2562

 • กิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

  ห้องประชุมของสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด
  10 กันยายน 2562

 • เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์

  ได้ทางเว็บไซด์
  22 สิงหาคม 2562

 • ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลำดับที่ ๑ ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

  ที่ตั้งสำนักงานสาขา เลขที่ ๑/๑ ม.๑๐ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
  25 ธันวาคม 2561